MUDr. Ľubomír Okruhlica, hlavný odborník MZ SR pre adiktológiu:

“Skupina odborníkov, špecialistov – psychiatrov v reakcii na pokrok vo vedeckých poznatkoch v oblasti diagnostiky a otvárania sa nových možností terapie závislosti od alkoholu sa podujala zo zámerom skvalitnenie našej klinickej praxe pristúpiť k vytvoreniu Smerníc pre diagnostiku a liečbu závislosti od alkoholu. Inštrument z veľkej časti reflektuje obdobné smernice Európskej medicínskej agentúry z roku 2010.

Ľubomír Okruhlica - riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí

Z odborných usmernení by mali v prvom rade profitovať pacienti a to nie len v psychiatrickej starostlivosti, ale vzhľadom na časť venovanú včasnému zisteniu zdravotných ťažkostí spôsobených pitím aj v kontakte s praktickými lekármi a inými lekármi – špecialistami. Stručnou formou smernice uľahčia rozhodovacie procesy pri diagnostike a liečbe poskytovateľom, ale pomôžu tiež zorientovať sa v problematike i organizátorom zdravotnej starostlivosti a zdravotným poisťovniam.

Okrem diagnostických usmernení je v smerniciach prehľad na vedeckých dôkazoch založených liečebných postupov, poradensko-psychoterapeutických metód, aj liekov, vrátane najnovších. Nemenej dôležitým zámerom je tiež vymedzenie sa voči všetkým iným alternatívne, laicky používaným metódam, ktoré sú buď neúčinné, neprijateľné pre ich možné riziká, alebo ešte nedostatočne preskúmané na to, aby mohli byť špecialistami zodpovedne odporúčané na liečbu takej závažnej duševnej choroby akou je závislosť od alkoholu.”