Liga za duševné zdravie bola spoluorganizátorom Konferencie o problémoch s alkoholom

Konferencia sa konala v rámci Dvojročnej dohody o spolupráci medzi MZ SR a Regionálnym úradom WHO pre Európu na roky 2012-2013, program „Príprava a implementácia Národného akčného plánu pre alkohol“ a v rámci informačnej kampane Ligy za duševné zdravie SR o duševných poruchách na Slovensku.

LDZ SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Regionálny úrad WHO pre Európu, Úrad verejného zdravotníctva SR pripravili odbornú konferenciu s názvom : „Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020: implementácia v praxi“ dňa 28. októbra 2013 s cieľom prezentovať Európsky akčný plán na zníženie škodlivých účinkov alkoholu 2012-2020, uviesť do života Národný akčný plán pre problémy s alkoholom, pôsobiť na zmeny postojov slovenskej verejnosti voči alkoholu a o možnostiach obmedziť reklamu na alkohol a prezentovať návrh nových odporúčaní pre liečbu alkoholovej závislosti.